Vt4 Hartola-Oravakivi-hankkeen tuoreimpia kuulumisia

Mika Sankari
HARTOLA

Etäyleisötilaisuudessa tiistaina 14.9. aiheesta kertoivat ja kysymyksiin vastasivat hankkeen projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta ja tiesuunnitelman laadinnasta vastaava projektipäällikkö Anna Elf Uudenmaan ELY-keskuksesta. Hämäläinen kertoi hankkeen etenemisestä ja Elf esitteli tiesuunnitelmaluonnoksia liittymäjärjestelyistä. Lopuksi liittymäjärjestelyistä esitettiin muutamia tarkentavia kysymyksiä. Esitys on katsottavissa Vt4 Hartola-Oravakivensalmi- hankkeen Facebook-sivuilla tai Youtubessa.

Hankkeen taustaa

Nelostie on osa tärkeää eurooppalaista TEN-T-ydinliikenneverkkoa. Hanke kuuluu Lusi-Vaajakoski- välin parannuksen piiriin. Lähtökohtana sen toteuttamisessa on tiesuunnitelma vuodelta 2009. Rahoitus myönnettiin viimein viime vuoden neljännen lisätalousarvion yhteydessä. Väylävirasto vastaa rakennuttamisesta, GRK Infra Oy toimii pääurakoitsijana, Plaana Oy rakennussuunnittelijana ja Rakennuttajatoimisto HTJ Oy konsulttina.
Parannettava tieosuus on noin 12 kilometrin mittainen (oikaisuosuus Muikunlahti-Kettuvuori n. 2,8 km). Tietä levennetään, ohituskaistoja rakennetaan ja mitoitusnopeus nostetaan 100 kilometriin tunnissa. Muista luvuista mainittakoon pohjavesisuojausta tulevan 9 kilometrin, meluvalleja 6 kilometrin ja riista-aitaa reilun 7 kilometrin verran. 26 miljoonaa euroa on projektin kattohinta. Maastotyöt alkoivat kesäkuussa.

Muutokset kohdistuvat seuraaviin kohtiin (toimenpiteet etelästä pohjoiseen):

-Lohiniementien liittymän sulkeminen ja liikenteen ohjaaminen rakennettavaa rinnakkaistietä pitkin Vuorenkyläntielle. Vuorenkyläntien ja valtatien liittymään rakennetaan vasemmalle kääntymiskaista etelän suunnasta tultaessa, jolloin kääntyminen valtatieltä on nykyistä turvallisempaa.
-Tollinmäentien liittymään toteutetaan väistötila.
-Saukkolanmäentien ja Koivurinteentien liittymät yhdistetään rakennettavalla rinnakkaistieyhteydellä. Samoin länsipuolen maatalousliittymät kootaan yhteen.
-Rantatöyryntien ja Huuperintien liittymä porrastetaan, eli nelihaaraliittymän sijaan kohdalla olisi kaksi kolmihaaraliittymää. Liittymiin toteutetaan vasemmalle kääntymiskaistat. Kääntyminen sivutielle on turvallisempaa.
-Leppäniementien liittymä katkaistaan ja korvaavana yhteytenä rakennetaan tieyhteys Rantatöyryntielle.
-Nykyinen valtatie jää edelleen maantietarkoituksiin ja sille rakennetaan jatkoyhteys Ansiontien jatkeelle. Näin ohituskaistaosuuden matkalle syntyy rinnakkainen maantie, jota voi hyödyntää paikallisliikenne, kävelijät ja pyöräilijät ja yhteys toimii myös valtatien varareittinä. Valtio huolehtii rinnakkaistien kunnossapidosta. Maantienä toteuttaminen edellyttää rinnakkaistieltä hiukan parempaa laatutasoa, mistä syntyy lisäaluetarpeita.
-Mattilanlammentien liittymä katkaistaan ja liikenne ohjataan rakennettavaa rinnakkaistieyhteyttä pitkin Rusintielle ja etelään Luolantielle. Rusintielle toteutetaan vasemmalle kääntymiskaista etelän suunnasta.
-Suursyväntien ja Vuorenpääntien liittymäjärjestelyä siirretään hiukan etelämmäs, millä parannetaan liittymän liikennöitävyyttä.

Tavoitteita

Nykyinen nelostie on Hartolan ja Joutsan välillä kapea, mäkinen ja tarjoaa vähän ohitusmahdollisuuksia. Yksityistieliittymiä on paljon, joten niiden määrää vähennetään. Valtatien liikennöitävyyttä ja liikenneturvallisuutta parannetaan remontin avulla. Sujuvuuden ja turvallisuuden tavoitteet ovat kasvaneet vuodesta 2009 ja niitä on päivitetty tiesuunnitelmassa. Sujuvuus ja ennustettavuus paranee sekä matka-aika lyhenee.
Tavoitetilanteessa valtatie 4 on jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie, jolle liitytään eritasoliittymien kautta. Syrjään jäävää nykyistä valtatietä hyödynnetään jatkossa rinnakkaistienä, kevyen ja hitaan liikenteen väylänä sekä autoliikenteen varareittinä. Liittymien poiisto mahdollistaa yhtenäistä melusuojausta. Tiesuunnitelman muutoksissa pyritään kuulemaan myös maanomistajia.

Tiesuunnitelman ongelmista ja toimenpide-ehdotuksia

Elfin mukaan vuoden 2009 tiesuunnitelmaan on jäänyt vaarallisia liittymiä. Erityisesti nelihaararatkaisut ovat vilkkaissa yksityistieliittymissä ongelmallisia.
Yksityisteiden tiheä liittymäväli aiheuttaa pumppausliikettä ja häiriöitä erityisesti raskaalle valtatieliikenteelle ja näin erityisesti kevyen liikenteen turvallisuus on heikko. Edellisessä suunnitelmassa haltuunottoalueet on määritelty hyvin kapeiksi ja pohjavesisuojaukset ovat muuttuneet. Ratkaisujen kehittäminen on ollut puutteellista tilan ahtauden takia.
Tämän takia erillisiä yksityisteitä yhdistetään ja liittymiä poistetaan, mutta liian pitkiä yhteyksiä pyritään välttämään. Nelihaaraliittymiä muutetaan kolmihaaraisiksi ja valtatien kääntymiskaistoja lisätään.
-Näin “liikenteen konfliktipisteet” vähenevät, Elf sanoo.
Nykyinen valtatie jää maantieksi eli valtion omistamiksi ja ylläpitämäksi.

Muita parannuksia

Liittymiä parannetaan Hartolan kohdalla. Vuorenkyläntien, Keskustien pohjoisen liittymän, Valittulantien, Koskenniementien ja Koitintien risteysalueille rakennetaan kääntymiskaistoja.
Parannustyöt ovat jo käynnissä Koitintien liittymässä, ja tällä hetkellä etelästä tulevien kääntymiskaista on pois käytöstä. Risteysaluetta raivataan ja mm. katuvaloja siirretään uusiin kohtiin. Alueella on voimassa alennettu nopeusrajoitus 60 km/h.
Arkeologiset tutkimukset loppuivat Kirkkolan ja Muikunlahden kohdalla heinäkuun lopussa. Niistä jäi Hämäläisen mukaan “peräkärryllisen verran tavaraa tutkittavaksi”.

Tulevan syksyn ja talven aikana toteutettavia töitä

Sääoloista riippuen on tarkoitus saada tehtyä sähköverkon töitä, edellä mainitut Hartolan liittymät, sääherkkiä pohjavedensuojaukseen liittyviä töitä, massansiirtoa, kiviainesten jalostusta ja valaistustöitä. Projektin tarvitsemat louhinnat tapahtuvat Rusintien eteläisen liittymän sekä pohjoisen Ansiontien liittymän läheisyydessä lähellä nykyistä tietä. Niitä on Hämäläisen mukaan poikkeuksellisen vähän normaaliin tienparannusprojektiin verrattuna. Ne aiheuttavat kuitenkin aikanaan lyhytaikaista haittaa mm. liikennejärjestelyjen eli nopeusrajoitusten ja yksittäisten liikenteenpysäytysten muodossa.

Jatkossa tapahtuvaa

Suunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä verkossa. Palautetta otetaan vastaan ja keskustelua käydään 26.9. saakka. Tiesuunnitelman hyväksymismenettely vie aikansa, joten joidenkin maanomistajien kanssa pyritään tekemään suostumussopimukset, jolla aluetta päästään rakentamaan. Tiesuunnitelma viimeistellään syksyn aikana, jonka jälkeen se asetetaan yleisesti nähtäville. Viimeinen päällystekerros tehdään vielä hankkeen päättymisen jälkeen, mahdolliset maanmuotojen muutokset korjataan noin kahden vuoden kuluessa hankkeen päättymisestä.
Yleisötilaisuudet pyritään jatkossa pitämään livenä 1-2 kertaa vuodessa.
-Seuraavan kerran sellainen toivottavasti järjestetään pääurakoitsijan kanssa ensi keväänä Hartolassa, Hämäläinen sanoo.

Hankkeen sivusto (josta myös artikkelin kuva)

https://vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi

Facebook-live (tallenne)

https://www.facebook.com/watch/live/?v=184568100420365&ref=watch_permalink