Nelostien linjaus esillä

Uuden Nelostien rakentaminen Hartolan harjualueelle on oikeuskäsittelyn jälkeen taas paikallisten viranomaisten pohdittavana. Uuden tielinjauksen lupaharkinta palasi paikallistasolle lähes neljän vuoden viranomais- ja oikeusprosessin jälkeen.

Kiistelty tielinjaus kulkisi Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä. Tien alle jäisivät ykkösluokan tärkeät pohjavesialueet Tollinmäessä ja Huiskanharjussa.

Tielinjaus sai vesitalousluvan aluehallintovirastolta (avi) syksyllä 2011, mutta Vaasan hallinto-oikeus kumosi avi:n päätöksen. Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi toisin ja palautti asian käsittelyn toukokuussa takaisin avi:lle. KHO:n mukaan hakemusasiakirjat olivat niin puutteelliset, että avi ja hallinto-oikeus eivät voi perustaa päätöstään niiden pohjalle.

Nyt Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää asiasta uudelleen lausuntoa Hartolan kunnalta.

-Uskon, että noin kolmen vuoden päästä saamme tielinjauksesta lainvoimaisen päätöksen. Vaikka suurin osa avi:iin tulevista hakemuksista hyväksytään, on todennäköistä, että päätöksestä valitetaan oikeuteen, pohtii ympäristönsuojelutarkastaja ja lausunnonantaja Janne Myntti.

Nelostien linjaus on ollut vaikea pala purtavaksi paitsi paikallisille myös oikeusoppineille. Edes KHO ei saanut asiasta aikaan yksimielistä päätöstä. Äänestyksessä asian esittelijä ja yksi ympäristöneuvos olivat sitä mieltä, että tietä ei pitäisi rakentaa.

Uuden tien puolesta puhuu se, että nykyinen tie mäkineen ja mutkineen ei täytä valtatielle asetettuja standardeja. Nelostietä ajaa lähes 6500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Vuosina 2008-2013 Hartolan harjuosuudella tapahtui kaikkiaan 33 onnettomuutta.

-Kokonaan uuden tien rakentaminen on työnä helpompi tehdä, koska liikenteenohjausta ei tarvita. Jos nykyistä tietä aletaan korjata, tarvitaan ympärivuorokautinen liikenteenohjaus. Toisaalta uusi tielinja ei oikaise reittiä, matka on sama kuin vanhallakin tiellä, Myntti kertoo.

Arveluttavaa rakentamisesta saattaa tehdä se, että uusi tielinja kulkisi lähes koko matkan ykkösluokan tärkeällä pohjavesialueella. Lisäksi tielinjan alle jäisi katkelma upeaa harjumaisemaa sekä mahdollisesti joukko muinaisjäännöksiä kuten kivikautinen asuinpaikka ja hiilimiilu.

Vesitalousluvan myöntäminen ja tien rakentaminen voidaan kieltää, jos uudesta tiestä koituu haittaa pohjavedelle. Nykyisellä rakennustekniikalla on keinonsa pohjaveden suojelemiseksi: ojiin sijoitettava bentoniittimatto estää esimerkiksi öljyä pääsemästä pohjaveteen.

Bentoniitti on savea, joka korjaa itse pienet halkeamat ja reiät saven turvotessa. Bentoniittimaton päälle kasataan vähintään puoli metriä maata. Asiantuntijat suosittelevat bentoniittimaton asentamista joka tapauksessa: jos uutta tietä ei tule, niin nykyinen tie pitäisi reunustaa matolla. Nykyisen tielinjan alueella pohjavesisuojauksia ei ole. AO-O